Je empatie duchovní dar?

Duch svatý pro nás dělá mnoho věcí, jednou z nich jsou duchovní dary. Zde jsou pasáže, které o tom hovoří.

1 Korintským 12 1 Ohledně duchovních darů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti:

4 Dary jsou různé, ale Duch je jeden a tentýž. 5 Jsou rozdíly ve službách, ale tentýž Pán. 6 A jsou různosti činností, ale je to tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. 7 Projevení Ducha je však každému dáno k užitku všech: 8jednomu je totiž dáno slovo moudrosti skrze Ducha, jinému slovo poznání skrze téhož Ducha, 9jinému víra skrze téhož Ducha, jinému dary uzdravování skrze téhož Ducha, 10jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. 11Také je dáno, že každý z nás je obdarován různými dary, ale je to tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. 12Jiný je obdarován různými dary. 11 Všechny tyto věci však působí jeden a tentýž Duch, který je rozděluje každému zvlášť, jak chce.

28 A Bůh ustanovil v církvi tyto: nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom zázraky, potom dary uzdravování, pomoci, správy, rozličné jazyky. 29 Bůh je tedy ustanovil v církvi. 29Všichni jsou apoštolové? Jsou všichni proroci? Jsou všichni učitelé? Jsou všichni činitelé zázraků? 30Mají všichni dary uzdravování? Mluví všichni jazyky? Vykládají všichni? 31 Ale horlivě toužte po nejlepších darech. A přece vám ukazuji dokonalejší cestu.

Římanům 12 4Jako máme mnoho údů v jednom těle, ale všechny údy nemají stejnou funkci, 5tak i my, mnozí, jsme jedno tělo v Kristu a jednotlivě jsme údy jeden druhého. 6Jak se tedy máme chovat? 6 Máme-li tedy různé dary podle milosti, která nám byla dána, užívejme jich: je-li proroctví, prorokujme úměrně své víře, 7 nebo služba, užívejme ji ve své službě, kdo učí, ve vyučování, 8 kdo napomíná, v napomínání, kdo dává, se štědrostí, kdo vede, s pečlivostí, kdo prokazuje milosrdenství, s veselostí. 9 Kdo je tedy obdarován milostí, ať ji užívá.

Efezským 4 11 A on sám dal některé za apoštoly, jiné za proroky, jiné za evangelisty a jiné za pastýře a učitele, 12 k vybavení svatých pro dílo služby, k budování Kristova těla, 13 dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému člověku, k míře Kristovy plnosti;

1 Petr 4:10 Jak každý dostal nějaký dar, tak si jím navzájem poslužte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.

Uvidíte, že darů je mnoho a nejsou ani všechny zmíněny. Dar empatie je vám dán proto, abyste mohli pomáhat lidem, kteří trpí, protože cítíte jejich bolest. V uvedených pasážích je zřejmé, že jsme dostali dary, které máme používat k Boží slávě. Je to pro dobro druhých a pro církev a neměli byste si to nechávat pro sebe. Zřejmě máte radit a pomáhat těm, kdo se trápí a trpí, protože přesně rozumíte tomu, jak se cítí. Je to jedinečný dar, tak ho dobře používejte! Bůh vám žehnej!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.