Stává se PASI 90 novým PASI 75?

ISTANBUL – Vzhledem k tomu, že většina pacientů s psoriázou nyní v randomizovaných studiích s biologickými léky nejnovější generace dosahuje odpovědi PASI 90, je snaha nahradit PASI 75 PASI 90 jako nový cíl definující úspěšnost léčby. Někteří dermatologové však mají ze zvýšení laťky obavy.

„Redaktoři stále více prosazují myšlenku umlčení psoriázy u všech pacientů. To je ošemetný a náročný cíl,“ řekl Dr. Hervé Bachelez na výročním kongresu Evropské akademie dermatologie a venerologie.

Dr. Bruce E. Strober

„Pravděpodobně jste si všimli, že PASI 90 a dokonce PASI 100 se stávají důležitými sekundárními koncovými body prakticky ve všech klinických studiích. Je to dobře, je to legitimní a PASI 90 pravděpodobně lépe odráží přání pacienta a lékaře než PASI 75. V tomto směru je třeba si uvědomit, že PASI 90 je pro pacienty a lékaře důležitý. Musíme si však počkat, jaké to bude mít výhrady. Můžete říci: „Posuňme míru odpovědi na PASI 100 u všech pacientů,“ ale nebezpečí spočívá v tom, že pokud překročíte hranici, možná nebudete schopni u některých pacientů přesně regulovat míru imunosuprese. V podstatě můžete v reálném životě očekávat určité bezpečnostní problémy, které byste v klinických studiích neviděli,“ varoval Dr. Bachelez, profesor dermatologie a vedoucí oddělení zánětlivých kožních onemocnění v Univerzitní nemocnici Saint Louis v Paříži.

Ještě před mnoha lety se představa odpovědí na PASI 90 ve vysokých dvojciferných číslech zdála být pouhým snem, poznamenal. Například míra PASI 90 ve 12. týdnu v publikovaných randomizovaných studiích metotrexátu činila pouze 9 %, zatímco u inhibitoru tumor nekrotizujícího faktoru první generace etanerceptu to bylo 19-23 %. Naproti tomu mezi hlavní události letošního kongresu EADV patřila prezentace výsledků klinických studií dvou zkoumaných inhibitorů interleukinu-17: V klíčové studii fáze III FIXTURE byla u pacientů léčených secukinumabem míra odpovědi PASI 90 v 16. týdnu 72 %, zatímco míra odpovědi PASI 90 v 16. týdnu ve studii fáze II OLE byla u pacientů léčených brodalimabem 87 %, a dokonce až do 96. týdne byla 78 %.

Obavu Dr. Bacheleze, že zkušenosti z randomizovaných studií pravděpodobně podhodnocují skutečný rozsah bezpečnostních rizik, která představuje silná terapie v každodenní klinické praxi, podtrhuje zpráva konsorcia 13 španělských dermatologických pracovišť odpovědných za registr BIOBADADERM. Španělský registr je zaměřen na bezpečnost a zahrnuje pouze pacienty s psoriázou na systémové léčbě, ať už biologiky, nebo klasickými léky. Z prvních 1 042 zařazených pacientů, kteří dostávají systémovou léčbu, by plných 30 % nebylo způsobilých pro účast v randomizovaných kontrolovaných studiích z různých důvodů, včetně věku nad 70 let, chronického onemocnění ledvin nebo jater, anamnézy hepatitidy B nebo C, infekce HIV nebo rakoviny nebo psoriázy jiného typu než chronické plakové onemocnění.

Znepokojivým zjištěním bylo, že během 2 179 osoboroků prospektivního sledování měla velká skupina pacientů nezpůsobilých k randomizovaným studiím 2,7krát vyšší riziko závažných nežádoucích příhod ve srovnání s pacienty na systémové léčbě, kteří byli způsobilí k účasti ve studii.

Počet potřebný k poškození byl vypočten následujícím způsobem: Na každých 40 pacientů léčených systémovou léčbou po dobu 2,1 roku, přestože nebyli způsobilí pro randomizované studie, lze podle zkoušejících očekávat jednu další závažnou nežádoucí příhodu ve srovnání s obdobnou léčbou u pacientů způsobilých pro randomizované studie (Arch. Dermatol. 2012;148:463-70). A to bez toho, abychom tlačili na pilu a snažili se dosáhnout odpovědi PASI 90, poznamenal Dr. Bachelez.

Opačný názor ohledně PASI 90 jako vznikajícího standardu dokonalé léčby přednesl na jiném místě setkání Dr. Peter van de Kerkhof, profesor a vedoucí katedry dermatologie na Radboudově univerzitě v nizozemském Nijmegenu.

Citoval řadu studií, které prokazují, že podstatné snížení PASI se nemusí projevit hmatatelným zlepšením kvality života pacientů. Například mezi pacienty s psoriázou, kteří v jedné evropské studii dosáhli odpovědi PASI 75, mělo 65 % pacientů stále skóre 2 a více podle Dermatologického indexu kvality života (DLQI) (Eur. J. Dermatol. 2010;20:62-7).

„To znamená, že si pacienti mohou ještě něco přát, i když je dosaženo PASI 75,“ tvrdí dr. van de Kerkhof.

V jiné studii navíc i mezi pacienty s PASI skóre 0 ve 24. týdnu mělo optimální DLQI 0 pouze 70 %, nikoli 100 %, jak by většina dermatologů očekávala (Br. J. Dermatol. 2006;154:1161-8).

Bruce Jancin/IMNG Medical News

Dr. Peter van de Kerkhof

Nedávný průzkum 2 151 evropských pacientů s psoriázou a jejich dermatologů poukázal na značnou míru nespokojenosti se současnou léčbou. Pacienti užívající biologika měli vyšší míru zlepšení z těžké na středně těžkou nebo lehkou formu onemocnění než pacienti užívající jakékoli jiné formy terapie psoriázy, přesto 41 % pacientů užívajících biologika nebylo se svou léčbou spokojeno (J. Dermatolog. Treat. 2013;24:193-8).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.