Is empathie een geestelijke gave?

De Heilige Geest doet veel voor ons, één daarvan is Geestelijke Gaven. Hier zijn de passages die erover spreken.

1 Korintiërs 12 1 Nu wat de geestelijke gaven betreft, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt:

4 Er zijn verscheidenheden in gaven, maar dezelfde Geest. 5 Er zijn verschillen in bedieningen, maar dezelfde Heer. 6 En er zijn verschillende werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt.7 Maar de openbaring van de Geest wordt aan ieder gegeven tot nut van allen: 8 want aan de een wordt door de Geest het woord van wijsheid gegeven, aan de ander door dezelfde Geest het woord van kennis, 9 aan de een geloof door dezelfde Geest, aan de ander gaven van genezingen door dezelfde Geest, 10 aan de een werking van wonderen, aan de ander profetie, aan de een onderscheiding van geesten, aan de ander verschillende soorten tongen, aan de ander vertolking van tongen. 11 Maar één en dezelfde Geest werkt al deze dingen, en deelt ze aan ieder afzonderlijk uit, zoals Hij wil.

28 En God heeft dezen aangesteld in de gemeente: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna wonderen, dan gaven van genezingen, hulp, bestuur, variëteiten van tongen. 29 Zijn allen apostelen? Zijn alle profeten? Zijn allen leraars? Zijn allen werkers der wonderen? 30Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen met tongen? Vertolken allen? 31 Maar verlangt gij ernstig naar de beste gaven. En toch toon Ik u een voortreffelijker weg.

Romeinen 12 4 Want gelijk wij vele leden hebben in één lichaam, maar niet alle leden eenzelfde functie hebben, 5 alzo zijn wij, velen zijnde, één lichaam in Christus, en elk afzonderlijk leden van elkander. 6 Hebben wij dan gaven, verschillend naar de genade, die ons geschonken is, laten wij die gebruiken: indien wij profeteren, laten wij profeteren naar evenredigheid van ons geloof;7 of het ambt, laten wij het gebruiken in onze bediening; wie onderwijst, in het onderwijs; 8 wie vermaant, in de vermaning; wie geeft, met vrijgevigheid; wie leidt, met ijver; wie barmhartigheid betoont, met opgewektheid.

Efeziërs 4 11 En Hij heeft zelf sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God, tot een volkomen mens, tot de maat van de volheid van Christus;

1 Petrus 4:10 Zoals een ieder een gave ontvangen heeft, bedien die aan elkaar, als goede rentmeesters van de veelvuldige genade Gods.

Je zult zien dat er vele gaven zijn, en ze worden niet eens allemaal genoemd. Uw gave van empathie is gegeven zodat u mensen kunt helpen die lijden, omdat u hun pijn voelt. In de passages wordt duidelijk dat ons gaven worden gegeven om te gebruiken tot eer van God. Het is voor het welzijn van anderen, en voor de gemeente, en je moet het niet voor jezelf houden. Het is duidelijk dat je bedoeld bent om diegenen die in nood en pijn verkeren raad te geven en te helpen, omdat je precies begrijpt hoe zij zich voelen. Het is een unieke gave, dus gebruik hem goed! God zegene u!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.